Rijschool Midden Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Rijschool Midden Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring. 

 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als rijschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kant dit via mail.

 


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Midden Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de rijschool

-om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met name inzake onderstaande Koninklijke Besluiten:

 

4 MEI 2007

Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

 

10 JULI 2006

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

11 MEI 2004

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

 

23 MAART 1998

Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.

 

 

Voor bovenstaande doelstellingen dienen wij de volgende persoonsgegevens van u te vragen/opslaan/verzamelen/verwerken:

- Persoonlijk ID-gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- ID-gegevens uitgegeven door de overheid: ID-kaart- en rijksregisternummer

- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinde waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

Verstrekken aan derden

 

de gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- de inschrijving van de examens in de erkende examencentra; dewelke u kunt raadplegen op www.goca.be/nl/p/examencentra

- aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van het rijbewijs;

- bij de afgifte van het document RS013-1 (verandering van rijschool);

 de bevoegde Minister of zijn gemachtigde (artikel 36§1 K.B. 11/05/2004);

- de verwerking van boekhoudkundige gegevens.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de werking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Rijschool Midden Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volgens de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen artikel 6, 4° lid is deze termijn maximaal 7 jaar.

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

 

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te make en erbij te vermelden dat hem om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

Telefonische bereikbaar

Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30

Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30

Woensdag en vrijdag: 08u30 - 12u00

 

Wijziging privacy statement

 

Rijschool Midden Limburg kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.